PBK
Stadgar

Hämta dokument (PDF):

STADGAR FÖR PENSIONÄRERNAS BADMINTONKLUBB I STOCKHOLM


Pensionärernas Badmintonklubb (PBK) är en ideell förening, som bildades i september 1983. Den har sitt säte i Stockholm.


1§ Ändamål


Klubbens ändamål är att samla badmintonintresserade pensionärer för gemensam motionsverksamhet och trevnad.


2§ Beslutande organ


Klubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


3§ Firmateckning


Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


4§ Verksamhets- och räkenskapsår


Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med årsmötet följande år.


5§ Stadgeändring


Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av PBK:s ordinarie årsmöte och bekräftas av ett följande klubbmöte och i båda fallen endast om minst 2/3 av närvarande medlemmar biträder förslaget. Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


6§ Medlemskap


Medlemskap beviljas av styrelsen. Till hedersmedlem kan årsmötet – efter förslag av styrelsen – utse medlem eller annan person, som gjort värdefulla insatser för PBK, och som därmed befrias från medlemsavgift. Medlem som under verksamhetsåret fyller 85 år betalar reducerad, symbolisk medlemsavgift, enligt styrelsens beslut för respektive verksamhetsår.


7§ Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem har rätt

 • att delta i tävlingar, gruppspel och sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • till information om föreningens angelägenheter.


Medlem skall

 • följa föreningens stadgar och beslut fattade av klubbens beslutande organ,
 • betala medlemsavgift senast den 1 februari för aktuellt räkenskapsår samt övriga eventuella avgifter som beslutats av klubben.


Medlem som inte fullgör sina skyldigheter kan av styrelsen uteslutas ur klubben.


8§ Avgifter och arvoden


Styrelsen fastställer storleken på medlemsavgiften och andra eventuella avgifter till PBK. Årsmötet fastställer storleken på eventuella arvoden till styrelseledamöter eller andra funktionärer.


9§ Årsmöte, och klubbmöte


Årsmöte skall hållas varje år före februari månads utgång. Kallelse till sådant skall ske genom anslag i spellokalen senast 14 dagar före fastställt datum.


Utöver årsmöte kan styrelsen, när den så finner lämpligt, kalla till allmänt klubbmöte.


10§ Dagordning för årsmöte


Dagordningen för årsmöte skall omfatta följande ordinarie punkter.


 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av eventuella arvoden.
 10. Val av ordförande för en tid av ett år.
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
 13. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för en tid av ett år.
 14. Inkomna motioner.
 15. Övriga ärenden.
 16. Årsmötet avslutas.


11§. Rösträtt och beslutsordning


Rösträtt på årsmötet har medlem, som betalat medlemsavgift. Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning om sådan begärs. Som mötets beslut gäller den mening, som biträtts av de flesta röstande, eller vid lika antal, gäller ordförandens utslagsröst. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Frånvarande medlem kan rösta genom att till annan medlem överlämna fullmakt. Närvarande medlem får dock ej utöva rösträtt genom fullmakt för mer än en (1) medlem. Fullmakt skall avlämnas före mötets öppnande.


12§ Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Mötet skall utlysas inom 14 dagar och hållas inom två månader. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Kallelse med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna genom anslag senast sju dagar före mötet.


13§ Styrelsen och dess åligganden


Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordförande i styrelsen väljs av årsmötet för en tid av ett år, övriga ledamöter och suppleanter för två år. För kontinuitetens skull väljs hälften av dessa vartannat år.


Med undantag för ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen utser även tävlingsledning. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre av dess ledamöter finner det lämpligt. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre är närvarande. I sådant fall skall full enighet råda för att ett beslut skall vara giltigt. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.


Det åligger styrelsen att i enlighet med PBK:s ändamål tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och att på bästa sätt förvalta klubbens ekonomi och tillgångar.


Styrelsen skall till årsmötet sammanställa och avge en redogörelse för det gångna verksamhetsåret, omfattande verksamhetsberättelse och årsredovisning.


Styrelsen ansvarar för att klubbens stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.


14§ Motioner


Motioner rörande klubbens verksamhet skall senast tre veckor före årsmöte vara styrelsen tillhanda.


15§ Valberedning


För att bereda val av styrelseledamöter och revisorer utser årsmötet en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.


16§ Upplösning av klubben


Beslut om upplösning av PBK skall för att vara giltigt fattas och bekräftats vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Vid upplösning av PBK skall efter reglering av klubbens skulder återstående behållning skänkas till Stadsmissionen.


Stadgarna antagna mars 2017 och reviderade februari 2021.